bannernisit2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ค่าใบสมัคร   100 บาท
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต   500 บาท
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า คนละ   500 บาท
ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ครั้งละ   6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานหรือเรียนเสริม ครั้งละ   5,500 บาท
     
อัตราค่าธรรมเนียนการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง 4 ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
     
ค่ารักษาสถานภาพนิสิต
กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,290 บาท
กรณีที่ยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,290 บาท
กรณีที่เรียนครบแล้วแต่ยังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภาคการศึกษาละ 15,290 บาท
กรณีสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้วและยังไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาละ 15,290 บาท
ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต   3,000 บาท
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ   200 บาท
     

แสดงความคิดเห็น