bannernisit2

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

0
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
#IDKU #KUPH #PHKUCSC

แสดงความคิดเห็น