bannernisit2

Proceedings 61

0
ข้อมูลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2560 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2561 ‎- ‎31ธันวาคม ‎2561)‎
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร‎
1 Best Practice Model on Solid Waste Management at Source for Sub-district Municipality, Sakon Nakhon Province 7th International Conference onEnvironmentalEngineering, Science and Management
Centara Hotel & Convention
Centre, Udon Thani,Thailand, May 24-25, 2018
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ นานาชาติ 24 พ.ค.2561   download
2 Exposure to household incense smoke is associated with Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) in the central city of Sakon Nakhon province, Thailand 49th Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health
อ.ดร.รัตนี คำมูลคร นานาชาติ 15 ส.ค.2561   download
3 Factors Associate to Public Participation in Recycle Waste Bankfor Cremation at Dongphattana Community, Sakon NakhonNakhon Municipality, Sakon Nakhon Province 7th International Conference onEnvironmentalEngineering, Science and Management
Centara Hotel & Convention
Centre, Udon Thani,Thailand, May 24-25, 2018
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ นานาชาติ 24 พ.ค.2561   download
4 INTERVENTION MAPPING : INTEGRATED MODEL BASED ON EMPIRICAL DATA AND THEORY FOR DESIGNING HEALTH PROMOTION AND HEALTH EDUCATION PROGRAM PEIC 8th Institute of Physical
Education International
Conference 2018
อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม นานาชาติ 19 มิ.ย.2561   download
5 Personal Attributes and Leadership Soft Skills Affecting the Standard Practice of the Sub-District Health Promoting Hospital Directors in a Northeastern Province of Thailand 10th International on public
health among greater Mekong
sub-regional country
ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง นานาชาติ 2 พ.ย.2561   download
6 ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
อ.สาธินี ศิริวัฒน์ ระดับชาติ 17 พ.ค.2561   download
7 ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกวิธีในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม ระดับชาติ 3 เม.ย.2561   download
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งหนึ่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ ระดับชาติ 17 พ.ค.2561   download
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ ระดับชาติ 17 พ.ค.2561   download
10 ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื้อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus) การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวรครั้งที่ 15
อ.พีชานิกา ชอบจิตต์ ระดับชาติ 31 ก.ค.2561   download
11 การจัดการมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ ระดับชาติ 17 พ.ค.2561   download
12 การจัดการมูลฝอยของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ ระดับชาติ 17 พ.ค.2561   download
13 การจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561 ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ ระดับชาติ 24 พ.ย.2561   download
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรี
อีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน“Innovation and Technology for Quality of Life andSustainable Society”
ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 24 พ.ย.2561   download
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุ ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรี
อีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน“Innovation and Technology for Quality of Life andSustainable Society”
ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 24 พ.ย.2561   download
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรี
อีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน“Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society”
ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 24 พ.ย.2561   download
17 ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบต่อความสามารถการทรงตัว และความคล่องตัวในผู้สูงอายุ ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
คุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
อ.เบญญาภา ศรีปัญญา ระดับชาติ 24 พ.ย.2561   download

แสดงความคิดเห็น