bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการตลาดและธุรกิจ รวมทั้งด้านสาธารณสุขและสุขภาพ โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) 2 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค จนถึงปีการศึกษา 2553 ต้องยุติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องยุติการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และในปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและรองรับความต้องการของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและของประเทศ รองรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จึงเสนอขออนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สำนักงานคณบดี 2) สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 3) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว และ 4) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 แล้ว

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ มีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 1 สำนักงาน 2 ภาควิชา ได้แก่ 1) สำนักงานคณบดี 2)ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข 3)ภาควิชาอนามัยชุมชน โดยมีภารกิจการดำเนินงาน ดังนี้

1. สำนักงานคณบดี (Office of Dean) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนวิชาการด้านธุรการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในคณะและสาขาวิชา

2. ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข (Department Public Health Administration) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

3. ภาควิชาอนามัยชุมชน (Department of Community Health ) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)

แสดงความคิดเห็น