bannernisit2

ประวัติบุคลากร

0

นางสาววีรยา ถิ่นตองโขบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • E-mail : weeraya.thi@ku.th

แสดงความคิดเห็น