bannernisit2

ประวัติบุคลากร

0
นางสาวกรกนก หาญมนตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  • ปริญญาตรี: วท.บ.(อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • E-mail :  kornkanok.ha@ku.th

แสดงความคิดเห็น