bannernisit2

โครงการพัฒนาวิชาการ

0
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 โครงการการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาชุมชนคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดมลพิษอากาศในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ไกรวิชญ์  เรืองฤาหาร พร้อมคณะฯ เทศบาล,โรงพยาบาล ม.ค.2560-ธ.ค.2560 100,000
2 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวับการบำบัดน้ำสียเทศบาลนครสกลนคร ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  พร้อมคณะ เทศบาลนครสกลนคร มิ.ย2560-ต.ค.2560 60,000
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเ้าระบบบริการปฐมภูมิภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เบญญาภา  ศรีปัญญา  พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 3 เม.ย 2560-29 ก.ย.2560 177,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2559
1 โครงการอาหารและน้ำดื่มปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน อ.ดร.รพีพรรณ  ยงยอด เทศบาลตำบลเชียงเครือ พ.ย.2558-ส.ค.2559 120,000
2 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายใน‎โรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่‎ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ‎จังหวัดสกลนคร อ‎.‎อนันต์  อิฟติคาร เทศบาลตำบลเชียงเครือ พ.ย.2558-ส.ค.2559 43,600
3 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวับการบำบัดน้ำสียเทศบาลนครสกลนคร ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  พร้อมคณะ เทศบาลนครสกลนคร มิ.ย2559-ต.ค.2559 60,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2558
1 โครงการสรุปบทเรียนพัฒนาการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อสร้างความเข้มแข็งบริการปฐมภูมิ (ระยะที่ 1) อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 15 ส.ค.2557 -30 ก.ย.2558 1,700,000
2 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 14 ก.ค.2557- 30 ก.ย.2558 700,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2557
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8:2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 600,000
2 โครงการเตรียมเอกสารรผลงานฉบับเต็ม อ.ดร.ชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์ พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 153,000

แสดงความคิดเห็น