bannernisit2

โครงการพัฒนาวิชาการ

0
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1. โครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่่น สถานบริการจำหน่ายอาหาร ห้างร้านและบริษัทเอกชน 1.พ.ย.2563-29 พ.ค.2566 100,000
2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด เทศบาล โรงพยาบาล 1 ม.ค.2564-30 ธ.ค.2566 100,000
3. โครงการทบทวนองค์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือ และเก็บข้อมูลการบริหารจัดการน้ำประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงน้ำสะอาดของประเทศไทย ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  พร้อมคณะ สำนักสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย 1.ต.ค2565-30 กันยายน 2566 360,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1. โครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่่น สถานบริการจำหน่ายอาหาร ห้างร้านและบริษัทเอกชน 1.พ.ย.2563-29 พ.ค.2565 100,000
2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด เทศบาล โรงพยาบาล 1 ม.ค.2564-30 ธ.ค.2565 100,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1. โครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่่น สถานบริการจำหน่ายอาหาร ห้างร้านและบริษัทเอกชน 1.พ.ย.2563-29 พ.ค.2565 100,000
2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด เทศบาล โรงพยาบาล 1 ม.ค.2564-30 ธ.ค.2565 100,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2563
1. โครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่่น สถานบริการจำหน่ายอาหาร ห้างร้านและบริษัทเอกชน 1.พ.ย.2563-29 พ.ค.2565 100,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2561
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา พร้อมคณะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 1 ต.ค.2561-30 ส.ค.2562 30,000,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 โครงการการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาชุมชนคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดมลพิษอากาศในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ไกรวิชญ์  เรืองฤาหาร พร้อมคณะฯ เทศบาล,โรงพยาบาล ม.ค.2560-ธ.ค.2560 100,000
2 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวับการบำบัดน้ำสียเทศบาลนครสกลนคร ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  พร้อมคณะ เทศบาลนครสกลนคร มิ.ย2560-ต.ค.2560 60,000
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเ้าระบบบริการปฐมภูมิภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผศ.เบญญาภา  ศรีปัญญา  พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 3 เม.ย 2560-29 ก.ย.2560 177,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2559
1 โครงการอาหารและน้ำดื่มปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ผศ.ดร.รพีพรรณ  ยงยอด เทศบาลตำบลเชียงเครือ พ.ย.2558-ส.ค.2559 120,000
2 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายใน‎โรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่‎ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ‎จังหวัดสกลนคร ผศ‎.‎อนันต์  อิฟติคาร เทศบาลตำบลเชียงเครือ พ.ย.2558-ส.ค.2559 43,600
3 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวับการบำบัดน้ำสียเทศบาลนครสกลนคร ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  พร้อมคณะ เทศบาลนครสกลนคร มิ.ย2559-ต.ค.2559 60,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2558
1 โครงการสรุปบทเรียนพัฒนาการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อสร้างความเข้มแข็งบริการปฐมภูมิ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 15 ส.ค.2557 -30 ก.ย.2558 1,700,000
2 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 14 ก.ค.2557- 30 ก.ย.2558 700,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2557
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8:2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีภุล พร้อมคณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  อุดรธานี 600,000
2 โครงการเตรียมเอกสารรผลงานฉบับเต็ม อ.ดร.ชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์ พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 153,000

แสดงความคิดเห็น