bannernisit2

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

0

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 4 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผศ.ดร สุรัสวดี พรหมอยู่ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 270 คน ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น