bannernisit2

กิจกรรมอ้อมกอดสู่ชุมชน

0

วันที่ 8 กันยายน 2560 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “อ้อมกอดสู่ชุมชุม” ภายใต้โครงการ “เชียงเครือตำบลสุขภาวะต้นแบบ” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทดสอบสุขภาพจิต กิจกรรมฝึกทักษะการจัดการความเครียดกับผู้สูงอายุหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการในรายวิชาสุขภาพจิต นำทีมโดย อาจารย์สุนทรีย์ โอรัตนสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยชุมชน ได้วางแผนการดำเนินกิจกรรมซึ่งได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมดำเนินการในครั้งนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Spirit เราจะอยู่เคียงข้างกัน ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

แสดงความคิดเห็น