bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีมอบป้าย Cleand food good taste (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย)

0

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี มอบป้าย Cleand food good taste (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย) ให้กับร้านอาหารในอำเภอสหัสขันธ์ ภายใต้โครงการยุวชนอาสาสร้างชาติ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ในการนี้ คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง  ชมรมท่องเที่ยวสหัสขันธ์ ให้การต้อนรับ และดำเนินกิจกรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง

Powered by moviekillers.com