bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 77 ปี

0

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 77 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งอนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตร คือ ผู้ริเริ่มสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือพระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Powered by moviekillers.com