bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “สาสุขรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

0

วันที่ 4 มกราคม 2563 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.เข้าร่วมโครงการ “สาสุขรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ อุทยานแห่งชาติผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดสร้างฝายทดน้ำจำนวน 3 แห่ง แนวป้องกันไฟป่าความยาว 2 กิโลเมตร และโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม มีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Powered by moviekillers.com