bannernisit2

อ.นิติกร ภู่สุวรรณ

0

 

nut_7799
 อาจารย์นิติกร  ภู่สุวรรณ
ประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ
  • Journal  
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นครปฐม) จบ 11 เมย. 2544 ประเทศไทย 2558  นิติกร  ภู่สุวรรณ เสาวลักษณ์ ทูลธรรม  (2558) การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 20-40 ปี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร,วารสารวิทยาศาสตร์และ‎เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย‎มหาสารคาม‎,หน้า635-644
2558  นิติกร  ภู่สุวรรณ  ปราริตา  สีประโค (2558) การเกิดและการกระจายตัวโรค‎ไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว ‎จังหวัดสมุทรสาครกรณีศึกษา ‎5 ‎ปีย้อนหลัง ‎(‎พ‎.‎ศ‎.‎2552‎-‎2556‎)‎,วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ‎มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ปีที่8 ฉบับที่1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558
  • Proceedings

2558 นิติกร ภู่สุวรรณ (2558)  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ‎และแรงสนับสนุนทางสังคมกับ‎พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้‎เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยม‎ศึกษา ในอำเภอยางตลาด ‎จังหวัดกาฬสินธุ์‎,การประชุมวิชาการระดับชาติ ‎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ‎“‎การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน‎ ‎,
2558 นิติกร ภู่สุวรรณ (2558) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ‎พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็ง‎ท่อน้ำดีในประชาชนอายุ ‎20‎-‎40 ‎ปี,The international conference ‎on Research for Social ‎Devotion in commemoration of ‎the ‎50‎th anniversary of Khon ‎Kaen University
2557 นิติกร  ภู่สุวรรณ (2557) ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขต‎ตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร‎,มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ‎ครั้งที่ ‎10

Powered by moviekillers.com