bannernisit2

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

0

วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) (Vision)

“เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้วิชาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม ด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. บริการวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. บริหารจัดการคณะเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ และตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate goal)

“บัณฑิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ”

อัตลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

“PHCSC”
P = เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)
H = เป็นผู้นำด้านสุขภาพ (Health Modeling)
C = ชำนาญการสื่อสาร และเทคโนโลยี (Communication & Technology)
S = มีความเป็นพี่เป็นน้อง (Seniority)
C = ใช้การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน (Community base learning)

Powered by moviekillers.com