logobackfph

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

0

วิสัยทัศน์ (Vision)

“แหล่งวิชาการชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ
2. สร้างงานวิจัยตีพิมพ์และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
3. บริการวิชาการด้านสุขภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด
6. สร้างและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate goal)

“บัณฑิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ”

Powered by moviekillers.com