logobackfph

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

0

วิสัยทัศน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปรัชญา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นสถาบันที่มีปณิธาณมุ่งมั่น พัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำด้านสุขภาวะที่ดีของสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Value)

มุ่งผลสำฤทธิ์ของงาน
สืบสานสามัคคี
มีจรรยาบรรณ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะสาธารณสุขศาสตร์มุ่งสร้างผู้นำด้านสุขภาพ

แชร์

Powered by moviekillers.com