logobackfph

โครงการวิจัย ประจำปี 2560

1
งบวิจัย 1 ต.ค.2559-30 กันยายน 2560
ข้อมูล จาก KUR3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 กิจกรรมสร้างเครือข่าย‎อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาย‎ใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม‎แปรรูป ปีที่ ‎2‎ อ‎.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล‎ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ‎5 ‎ขอนแก่น 11/2559-8/2560 500,000
2 การพัฒนาชุดทดสอบภาค‎สนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อ‎ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ‎(‎Esherichia coli‎)‎ อ‎.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย‎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัต‎กรรมแห่งชาติ ‎(‎สวทน‎.) และ‎สำนักงานคณะกรรมการการอุดม‎ศึกษา ‎(‎สกอ‎.) ‎ภายใต้โครงการส่ง‎เสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ‎เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก‎มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของ‎ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด‎ความสามารถการแข่งขันในภาค‎เอกชน ‎(‎Talent Mobility‎)‎ 2/2560-1/2561 1,307,488
3 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายใน‎โรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่‎ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ‎จังหวัดสกลนคร อ‎.‎ชนยิตรี แสงวิจิตร‎ ทุนอุดหนุนวิจัย คณะสาธารณสุข‎ศาสตร์‎ 5/2560-10/2560 50,000
4 การประยุกต์ใช้ตัวกรองวัสดุ‎ธรรมชาติในการกำจัดฝุ่นขนาด‎เล็กที่ปล่อยออกจากกระบวน‎การปั่นแห้งเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรง‎พยาบาล‎ อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎จัย‎ 5/2560-9/2560 50,000
5 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหา‎เชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส‎ อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎จัย‎ 6/2560-5/2561 1,265,820
6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ‎ทางชีววิทยาของน้ำดื่มจากตู้น้ำ‎ดื่มหยอดเหรียญด้วยวิธี ‎Polymerase Chain Reaction อ‎.‎รพีพรรณ ยงยอด ทุนวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ‎(‎In kind‎)‎ 6/2560-6/2561 50,000
7 การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อ‎พ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุ‎ธรรมชาติในการกำจัดมลพิษ‎ทางอากาศที่เกิดจากเตาเผา‎ขยะชุมชนขององค์กรปกครอง‎ส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน ‎อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด‎สกลนคร อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎จัย‎ 4/2560-9/2560 100,000
8 เมืองสมุนไพร อ‎.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล‎ สำนักงบประมาณ  ‎(‎งบกลุ่ม‎จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ‎ตอนบน‎2‎ ) 4/2560-9/2560 6,975,000
10,298,308

Powered by moviekillers.com