bannernisit2

โครงการวิจัย ประจำปี 2560

1
รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ‎(‎ทุนอุดหนุนวิจัย มก‎.)‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2560‎( ‎1 ‎ตุลาคม ‎2559 ‎- ‎30 ‎กันยายน ‎2560 ‎)‎วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ข้อมูล จาก KUR3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 กิจกรรมสร้างเครือข่าย‎อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาย‎ใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม‎แปรรูป ปีที่ ‎2‎ อ‎.‎ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล‎ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ‎5 ‎ขอนแก่น 11/2559-8/2560 500,000
2 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายใน‎โรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่‎ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ‎จังหวัดสกลนคร อ‎.‎ชนยิตรี แสงวิจิตร‎ ทุนอุดหนุนวิจัย คณะสาธารณสุข‎ศาสตร์‎ 5/2560-10/2560 50,000
3 การประยุกต์ใช้ตัวกรองวัสดุ‎ธรรมชาติในการกำจัดฝุ่นขนาด‎เล็กที่ปล่อยออกจากกระบวน‎การปั่นแห้งเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรง‎พยาบาล‎ อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎จัย‎ 5/2560-9/2560 50,000
4. การใช้สมุนไพรเพื่อล้างพิษสาร‎เคมีตกค้างในเลือดของเกษตร‎ชุมชนลุ่มน้ำก่ำแบบมีส่วรร่วม‎ อ‎.‎ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา‎ สำนักงานคณะกรรมการการอุดม‎ศึกษา‎ 12/2559-9/2560 130000
5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ‎ทางชีววิทยาของน้ำดื่มจากตู้น้ำ‎ดื่มหยอดเหรียญด้วยวิธี ‎Polymerase Chain Reaction อ‎.‎รพีพรรณ ยงยอด ทุนวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ‎(‎In kind‎)‎ 6/2560-6/2561 50,000
6 การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อ‎พ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุ‎ธรรมชาติในการกำจัดมลพิษ‎ทางอากาศที่เกิดจากเตาเผา‎ขยะชุมชนขององค์กรปกครอง‎ส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน ‎อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด‎สกลนคร อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎จัย‎ 4/2560-9/2560 100,000
7 เมืองสมุนไพร อ‎.‎ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล‎ สำนักงบประมาณ  ‎(‎งบกลุ่ม‎จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ‎ตอนบน‎2‎ ) 4/2560-9/2560 6,975,000
 8.  ชุดทดสอบ ‎Shigella ‎เพื่อตรวจ‎หาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหาร‎และน้ำดื่ม  อ.ดร.พีชานิกา  ชอบจิตต์  Innovation Hubs ‎เพื่อสร้าง‎เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของ‎ประเทศตามนโยบายประเทศไทย ‎4‎.‎0
8/2560-12/2560  250,000
9. ผลของโปรแกรมโอริกามิต่อ‎พัฒนาการด้านอารมณ์และ‎สังคมในกลุ่มเด็กชั้นประถม‎ศึกษา อ‎.‎สุนทรี  โอรัตนสถาพร ทุนโครงการวิจัย คณะสาธารณสุข‎ศาสตร์‎ 1/2560-9/2560 50,000
10. การประเมินผลการรับรู้ข้อมูล‎ข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ  ‎พฤติกรรมการป้องกันและควบ‎คุมโรคและภาพลักษณ์ของกรม‎ควบคุมโรคของประชาชนไทย ‎ประจำปี พ‎.‎ศ‎. ‎2560‎ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2/2560-8/2560 600,000
11. ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับ‎เรื่อง ‎“‎โรคตับอักเสบ‎” ‎ต่อความ‎รู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบ‎ของประชาชน‎‎ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 5/2560-7/2560 40,000
12. ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ‎ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม‎ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1/2560-7/2560 70,000
13. ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม‎การป้องกันโรคไข้เลือดออกใน‎ประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย‎-‎สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า ‎: ‎การ‎วิจัยเชิงคุณภาพ‎ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม‎ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1/2560-7/2560 50,000
14. ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัว‎บุคคลของพฤติกรรมการ‎ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช‎ของเกษตรกร‎ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1/2560-7/2560 50,000
15. ชุดทดสอบ ‎PCR ‎สำเร็จรูป‎พร้อมใช้สำหรับตรวจหา ‎Escherichia coli ‎และ ‎Salmonella spp‎. ‎ในปฏิกิริยา‎เดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหาร‎ปลอดภัย อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ Innovation Hubs ‎เพื่อสร้าง‎เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของ‎ประเทศตามนโยบาย ประเทศ‎ไทย ‎4‎.‎0‎
8/2560-12/2560 250,000
 16.  ชุดทดสอบ ‎COLI ‎2 ‎in ‎1 ‎เพื่อ‎ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิ‎ฟอร์มและแบคทีเรีย ‎Escherichai coli  ‎ในชุดทดสอบ‎เดียว  อ‎.‎ดร.รพีพรรณ ยงยอด  Innovation Hubs ‎เพื่อสร้าง‎เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของ‎ประเทศตามนโยบาย ประเทศ‎ไทย ‎4‎.‎0‎
8/2560-12/2560 250,000
17. โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ‎ในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้น‎อนุบาล ‎1 ‎ถึงระดับชั้นมัธยม‎ศึกษาปีที่ ‎6 ‎ในเขตพื้นที่ภาค‎ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ‎2 อ‎.‎ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียง‎เหนือตอนบน ‎2
10/2559-10/2560 1,000,000
 รวม 9,1250,000

1 ความเห็น

  1. Pingback: โครงการวิจัย

แสดงความคิดเห็น