bannernisit2

Journal 63

0

 

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2563 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2563 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2563‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎ังหวัดสกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร
1. A Survey of Drinking Water Quality of Some Rural Community in Northeast Thailand International Journal of Advanced Researchin Engineering and Technology (IJARET) ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด นานาชาติ ตุลาคม   download
2. Complete Genome Sequences of Four Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Thailand Microbiology Resource
Annoucement
ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
นานาชาติ ตุลาคม   download
3. Current prevalence of Opisthorchis viverrini infection and associated risk factors in Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand Tropical Biomedicine ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ นานาชาติ ธันวาคม   download
4. Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens International Journal of Poultry Science ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ผศ.ดร.วรินทร์มาศ เกษทองมา
นานาชาติ ตุลาคม   download
5. Effect of Surfactant Properties on the Performance of Forward Osmosis Membrane Process Journal of Ecological
Engineering
ผศ.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์
นานาชาติ พฤศจิกายน   download
6. Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in Thailand Pathogens รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์
นานาชาติ สิงหาคม  download
7. A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City TEST Engineering and
Management
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล นานาชาติ มีนาคม-เมษายน  download
8. Chromomycin A3 suppresses cholangiocarcinoma growth by induction of S phase cell cycle arrest and suppression of Sp1-related anti-apoptotic proteins NTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICIN ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย นานาชาติ เมษายน  download
9. Comparisons Health Literacy to the Performance of Volunteers in Elderly Care, Pad Subdistrict Municipality, Kham Ta Kla District, Sakon Nakhon Province Test Engineering and
Management
ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
นานาชาติ มีนาคม-เมษายน  download
10 Effectiveness of Practice Application for Postpartum Mothers Test Engineering and
Management
ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
นานาชาติ มีนาคม-เมษายน  download
11. Factor Effecting to Participation of Public Health Volunteers in Education Institution Test Engineering and
Management
ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
นานาชาติ มีนาคม-เมษายน   download
12 Genotypic Comparison between Streptococcus suis Isolated from Pigs and Humans in Thailand. Pathogens รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ มกราคม   download
13. Life situation and support during pregnancy among Thai expectant mothers with depressive symptoms and their partners: A qualitative study BMC Pregnancy and Childbirth ผศ.ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ นานาชาติ เมษายน   download
14. QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND International Journal of Public Health and Clinical Sciences ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง นานาชาติ กรกฎาคม-สิงหาคม   download
15 Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, Thailand DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY
AND INFECTIOUS DISEAS
ดร.รัชฎาภรณ์ อึ่งเจริญ
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
นานาชาติ พฤษภาคม   download
16 Survey of Wastewater Treatment and Effluent Quality in Rural Hospitals in Sakon Nakhon Province, Thailand nternational Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
(IJARET)
ผศ.ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร
ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์
นานาชาติ สิงหาคม   download
17 The effects of water submersion on cattle ticks. เวชชสารสัตวแพทย์ ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย นานาชาติ กันยายน   download
18 The O-GalNAcylating enzyme GALNT5 mediates carcinogenesis and progression of cholangiocarcinoma via activation of AKT/ERK signaling Glycobiology ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ นานาชาติ กันยายน63-กันยายน64   download
19. Tools for Molecular Epidemiology of Streptococcus suis Pathogens รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ มกราคม   download
20. Update on Streptococcus suis Research and Prevention in the Era of Antimicrobial Restriction: 4th International Workshop on S. suis Pathogens รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ พฤษภาคม   download
21. การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ชั้นเลเยอร์ตัวกลางหลายชนิด วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
ธัญบุรี
ผศ.ชนยิตรี แสงวิจิตร ชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม   download
22. ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานที่มี
ภาวะปลายประสาทเสื่อม และไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
วารสารการแพทย์และวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ
ผศ.ดร.เบญญาภา ศรีปัญญา ชาติ ตุลาคม-ธันวาคม   download
23. การเปรียบเทียบและการประเมินแบบจําลองการจับ-จับใหม่
สำหรับการประมาณจำนวนผ้ที่มีความผิดปกติของการใช้โอปิออยด์
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.รัชฎาภรณ์ อึ่งเจริญ ชาติ มกราคม-เมษายน   download
24. การสูญเสียน้ำหนักระหว่างการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
โดยไมโครเวฟ
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์
ม.อบ.
ผศ.ชนยิตรี แสงวิจิตร ชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม   download
25. ความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่มีและไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
ศรีนครินทร์เวชสาร ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา ชาติ กรกฎาคม-สิงหาคม   download
26. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม
อ.อภิรดี วังคฮาต
ชาติ มการาคม-มิถุนายน  download
27. ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดต่อการทรงตัว
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุรินทร์
ผศ.เบญญาภา  ศรีปัญญา ชาติ มกราคม-มิถุนายน   download
28. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ร่วมกับการออก
กำลังกายด้วยยางยืดต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ความสามารถในการทำกิจกรรม และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนทำอาชีพทอผ้าย้อมคราม
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา ชาติ มกราคม-มิถุนายน  download
29. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาต่อความรู้ในการใช้ยา
พฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุตอนต้นที่ป่วยโรคเบาหวาน ในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.พีพรรณ ยงยอด ชาติ กรกฎาคม-กันยายน   download
30. พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัส
สารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ผศ.ดร.สาธินี ศิริวัฒน์
อ.อภิรดี วังคฮาต
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ
ชาติ มกราคม-มิถุนายน  download

 

แสดงความคิดเห็น