bannernisit2

ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างผู้นาด้านสุขภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ ดาเนินงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนถึงการพัฒนาระดับประเทศ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน มีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของสถานบันการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น