bannernisit2

Proceedings 59

0
ข้อมูลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2559 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2559 ‎- ‎31ธันวาคม ‎2559 ‎)‎
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร‎
1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์‎กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ของ‎นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ‎จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
2 การพัฒนาระบบข้อมูลทาง‎สุขภาพ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
3 การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น‎ในจังหวัดมุกดาหาร‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
4 การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ‎ประชาชนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
5 การศึกษาระดับความรู้ด้านยา‎ต้านไวรัสเอชไอวี  โรงพยาบาล‎โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
6 การสำรวจภาวะการเจ็บป่วยด้วย‎โรคไม่ติดต่อของประชาชนใน‎พื้นที่ลุ่มน้าก่ำ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ ‎อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
7 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด‎ไม่เกิน ‎10 ‎ไมครอน ‎(‎PM‎10‎) ‎ใน‎โรงเรียนประถมศึกษาเขต‎เทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอ‎หนองหาน จังหวัดอุดรธานี‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
8 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ‎สมาธิบำบัดแบบ ‎SKT ‎7 ‎ในผู้ป่วย‎โรคหลอดเลือดสมองจังหวัด‎นครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
9 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูก‎ยาสูบตำบลดอนนางหงส์ อำเภอ‎ธาตุพนม จังหวัดนครพนม‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
10 คุณภาพชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำ‎ก่ำ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
11 ปริมาณความขุ่น และความ‎กระด้างของน้ำประปาหอพัก ‎บริเวณรอบมหาวิทยาลัย‎เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม‎พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ ‎อ.สนธินี  ไวยารัตน์ ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
12 ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของ‎ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
13 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม‎แอลกอฮอล์ของประชาชนใน‎พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล‎ ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
14 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ‎ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ‎ ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
15 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ‎ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ เลือดสมองจังหวัด‎นครพนม‎‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
16 การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสีย‎สังเคราะห์‎ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่ง‎ชาติ ครั้งที่ ‎15‎ อ.ชนยิตรี แสงวิจิตร‎ ระดับชาติ 11 พฤภาคม 2559   download
17 การใช้ลูกประคบสมุนไพรปู่สาง ‎ห่อผ้าครามเพื่อบรรเทาอาการ ‎ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณแผ่น‎หลัง ของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่ม‎น้ำก่ำ‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ ‎อ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
18 การสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชน‎และการใช้สมุนไพรของคนใน‎ชุมชนลุ่มน้ำก่ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559  download
19 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน‎การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ‎ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ‎จังหวัดสกลนค การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ‎ออกกำลังกายของผู้ป่วยเบา‎หวานชนิดที่ ‎2  ‎ตำบลเชียงเครือ ‎อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ‎พฤติกรรมการควบคุมระดับ‎น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบา‎หวานชนิดที่ ‎2 ‎ในตำบลนาท‎มอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม‎.‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ‎พฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมในนิสิต
‎คณะสาธารณสุขศาสตร์ ‎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ‎จังหวัดสกลนคร‎
การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ‎พฤติกรรมการบริโภคอาหาร‎ฟาสต์ฟู้ดในนิสิตคณะสาธารณ‎สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย‎เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม ‎พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ‎ดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน‎ชนิดที่ ‎2 ในตำบลเชียงเครือ ‎จังหวัดสกลนคร‎ การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
25 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ‎เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ‎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ‎หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download
26 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ‎เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ‎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ‎หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน‎เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ‎4‎. ‎ อ.ดร.ชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์ ระดับชาติ 27 พฤศจิกายน 2559   download

แสดงความคิดเห็น