bannernisit2

โครงการวิจัย ประจำปี 2559

1
งบวิจัย 1 ต.ค.2558-30 กันยายน 2559
ข้อมูล จาก KUR3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 การสุขาภิบาลโรงเรียน‎ อ‎.‎รพีพรรณ ยงยอด‎ สวพ.มก. 6/2559-6/2560  39,400
2 การสำรวจคุณภาพชีวิตของ‎เกษตรกรลุ่มน้ำก่ำ‎ อ‎.‎วรินท์มาศ เกษทองมา‎ สวพ.มก. 1/2559-8/2559 42,700
3 โครงการวิจัยและประเมินผล‎ความพึงพอใจของประชาชน‎
เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของ‎เทศบาลนครสกลนคร ประจำปี ‎2559
ผศ‎.‎นิรวรรณ แสนโพธิ์‎ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร‎ 60,000
4 กิจกรรมสร้างเครือข่าย‎อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาย‎ใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม‎แปรรูป‎ อ.วุธิพงศ์  ภักดีกุล ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรม ภาค ‎5 ‎ขอนแก่น‎ 1/2559-8/2559 1,500,000
5 การสำรวจทัศนคติ ความรู้ และ‎พฤติกรรมผู้บริโภคในการ‎บริโภคเครื่องดื่มและทัศนคติ‎ต่อนโยบายการลดปริมาณ‎น้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้‎ประกอบการภายในและบริเวณ‎โดยรอบมหาวิทยาลัยของรัฐ‎ อ‎.‎จิรพิชชา บุญพอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ‎สร้างเสริมสุขภาพ‎ 5/2559-11/2559 151,655
6 บูรณาการองค์ความรู้ในการ‎สร้างความมั่นคงทางอาหารที่‎เป็นแหล่งของสารไอโอดีนและ‎ความยั่งยืนทางการเกษตร อ‎.‎จิรพิชชา บุญพอ สวพ.มก. 10/2558-9/2559 200,000
7 การบริโภคการเกลือเสริม‎ไอโอดีนในเด็กวัยเรียนจังหวัด‎สกลนคร ‎(‎โครงการหลัก‎: ‎บูรณาการองค์‎ความรู้ในการสร้างความมั่นคง‎ทางอาหารที่เป็นแหล่งของสาร‎ไอโอดีนและความยั่งยืนทาง‎การเกษตร‎)‎ อ‎.‎จิรพิชชา บุญพอ ทุนอุดหนุนวิจัย มก‎. 10/2558-9/2559 80,000
8 โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต‎ อ.วุธิพงศ์  ภักดีกุล มก.ฉกส. 1/2559-12/2564 776,000
9 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อ‎ยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับ‎โลก ปีที่ ‎1‎ อ‎.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ Center for Disease Control ‎andPrevention ‎(‎USA‎)‎ 9/2559-8/2560 9,223,180
10 แนวทางการจัดการกระบวนการ‎คัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบ‎บูรณาการ‎ ผศ‎.‎นิรวรรณ แสนโพธิ์‎ University of Michigan, US. 6/2559-6/2560 2,275,000
11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ‎ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุก‎เฉิน อ‎.‎ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ‎กระทรวงสาธารณสุข‎ 1/2559-12/2559 285,750
14,551,585

1 ความเห็น

  1. Pingback: โครงการวิจัย

แสดงความคิดเห็น