การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ 2560

อาจารย์พัสกร องอาจ  พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณ…

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

อาจารย์ อนันต์ อิฟติคาร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วย นายธนากร พรมโนภาส นางสาวสลิลด…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาอบรม…

ข่าวกิจกรรม
0
บูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา การจัดการขยะมูลฝอย สู่เรียนรู้นอกชั้นเรียน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์ นำนิสิตภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม…

ข่าวกิจกรรม
0
สืบสานประเพณีลอยกระทง ตอน ลอยกระทงหลงวัน ชมจันทร์ ณ ทุ่งเชียงเครือ มก.ฉกส

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานสืบส…

ข่าวกิจกรรม
0
บูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 24-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานหลักสูตรภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข พ…

ข่าวกิจกรรม
0
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของในหลวง รัชกาลที่ 9

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะสาธารณสุขศ…

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีถวายราชสักการะพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว…