การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันที่12 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิต 2 คน (แบบ New…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต ดำ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีมอบป้าย Cleand food good taste (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย)

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง รองคณบดีฝ่ายสื่อ…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพกา…

ข่าวกิจกรรม
0
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพระพิรุณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุ…

ข่าวกิจกรรม
0
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพระพิรุณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุ…

ข้อมูลคณะ
0
ปฐมนิเทศโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าว…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม …