การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนิสิตแขนงอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ห…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนิสิตแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ณ …

ข่าวกิจกรรม
0
การอบรมหมอครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์

สำหรับนิสิตแขนงอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีส…

ข่าวกิจกรรม
0
การประกวดโครงการพัฒนาสุขภาพ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน”

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครง…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมการประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ และประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัย Kabangsaan ประเทศมาเลเซีย คณะแพทย์ศาสตร์ ภาค…

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยาการรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ คณาจารย์จากโรมาเนีย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เข้าร่ว…

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจ…