bannernisit2

บุคลากรสายสนับสนุน

0

บุคลากรสายสนับสนุน

นางอรุณศรี นิภานันท์

นางสาว จิตรลดา ฦๅชา

นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง

นางสาว วีรยา ถิ่นตองโขบ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Phone: 042-725023
Email: arun.sr@ku.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email: jitrada.l@ku.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th

นักวิชาการศึกษา

Phone: 042-725023
Email: weeraya.thi@ku.th

นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ

นางสาววิภา หนูดา

นางสาว กรกนก หาญมนตรี

นางสาว สลิลดา มิระสิงห์

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone: 042-725023
Email: pongpat.p@ku.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone: 042-725023
Email: wipa.no@ku.th

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email: kornkanok.ha@ku.th

นักวิชาการศึกษา

Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นายพิชัย ดวงคุณ

นายปิยะพงษ์ ไชยสาร

นางสาวกมลชนก แดนประโคม

นาย ธนากร พรมโนภาส

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email: pichai.d@ku.th

นักสุขศึกษา

Phone: 042-725023
Email:piyapong.chai@ku.th

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email:
kamonchanok.d@ku.th

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Phone: 042-725023
Email:thanakorn1112@gmail.com

นางสาวศศินา น้อยเกิดมี

นางสาวพชรพร กั้วพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone: 042-725023
Email:sasina.noi@ku.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Phone: 042-725023
Email:Kuaprom25122539@gmail.com

แสดงความคิดเห็น