bannernisit2

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

0

การขอตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกสารประกอบการขอตำแหน่ง คลิก
แบบคำขอรับการพิจารณา กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์ (ก.พ.อ. ๐๓ ผศ.) คลิก
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คลิก
หนังสือขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มก. ๑.๑๕) คลิก
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ คลิก
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ คลิก
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการใหม่ คลิก

แสดงความคิดเห็น