bannernisit2

แบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

0

1.แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)

     1.1แบบฟอร์มขอประเมินผลการสอบ

1.1.1 การประเมินผลการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

1. บันทึกข้อความ ขอประเมินการสอน (เจ้าตัว) ผศ.

1.1.2 การประเมินผลการสอนรองศาสตราจารย์ (รศ.)

1.1.3 การประเมินผลการสอนศาสตราจารย์ (ศ.)

   1.2 ฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1.2.1 กำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

1.2.2 กำหนดตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ (รศ.)

1.2.3 กำหนดตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ (ศ.)

2.แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายสนับสนุน)

2.1 ชำนาญการ

2.2 ชำนาญการพิเศษ

2.3 เชี่ยวชาญ

2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ

 

แสดงความคิดเห็น