bannernisit2

แบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

0

1.แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)

     1.1แบบฟอร์มขอประเมินผลการสอบ

1.1.1 การประเมินผลการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
1. บันทึกข้อความ ขอประเมินการสอน (เจ้าตัว) ผศ
2.ก.พ.ว. มก. 06 แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ก.พ.ว. มก. 07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
4.ก.พ.ว. มก. 08 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
5.ก.พ.ว. มก. 09 แบบประเมินความสามารถและเอกสารประกอบการสอน (ผศ.)
6.แบบฟอร์ม ส่วนที่ 3
7.บันทึกข้อความ -ขอนำส่งผลการประเมินผลการสอน (รองอธิการฯ)
1.1.2 การประเมินผลการสอนรองศาสตราจารย์ (รศ.)
1. บันทึกข้อความ ขอประเมินการสอน (เจ้าตัว) รศ
2.ก.พ.ว. มก. 06 แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ก.พ.ว. มก. 07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
4.ก.พ.ว. มก. 08 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
5.ก.พ.ว. มก. 10 แบบประเมินความสามารถและเอกสารคำสอน (รศ.)
6.แบบฟอร์ม ส่วนที่ 3
7.บันทึกข้อความ -ขอนำส่งผลการประเมินผลการสอน (รองอธิการฯ)

1.2 ฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1.2.1 กำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
1. บันทึกข้อความ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เจ้าตัว)
2.บันทึกข้อความ ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองอธิการบดี)
3. กพว.มก. 01 (ทั่วไป) 10 ชุด
4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ. รศ.)
5.ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ฉบับใหม่ update 1 ก.พ.66
6.ใบนำ-รายละเอียดประกอบเอกสารทั้งหมดว่าใช้อะไรบ้าง
1.2.2 กำหนดตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ (รศ.)
1. บันทึกข้อความ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เจ้าตัว)
2.บันทึกข้อความ ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองอธิการบดี)
3. กพว.มก. 01 (ทั่วไป) 10 ชุด
4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ. รศ.)
5.ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ฉบับใหม่ update 1 ก.พ.66

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น