bannernisit2

สมัครเข้าศึกษาต่อ

0

วิธีสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ

(เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.grad.ku.ac.th)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรีและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
6. ใบรับรองประสบการณ์ จากหน่วยงาน
7. หนังสือรับรองที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

การส่งหลักฐานการสมัคร

1. ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่นๆ)
2. ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ทางหน่วยงานกำหนด)

แสดงความคิดเห็น