logobackfph

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทการเข้าสังคม

0

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทการเข้าสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ใน วันที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 2-302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com