logobackfph

กิจกรรมเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัย

0

กิจกรรมเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาคอนามัยสิ่งแวดล้อมของนิสิตคณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com