logobackfph

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนา

0

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วม”กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนา” เพื่อเป็นการสร้างความมือร่วมระหว่างชุมชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และอาสาพัฒนา ซึ่ง กิจกรรมนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์แก่นักศึกษา สอนให้รู้จักช่วยเหลือ รู้จักการทำงานร่วมกันและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมนำความรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคมอีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com