logobackfph

โครงการ”ต้นไม้สายรหัส” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในสายรหัส

0

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการ ”ต้นไม้สายรหัส” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในสายรหัสและในองค์กร ขึ้น และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดโครงการ พร้อมทั้งอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com