bannernisit2

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

0

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต ดำเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal โดยมี ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอกาสกับนิสิตใหม่ เรื่อง “การปรับตัวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียน การฝึกงาน และอาชีพหลังจบการศึกษา” รวมถึงกล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก
#KUPH
#PHKUCSC
#KasetsartUniversityPublicHealth

Powered by moviekillers.com