bannernisit2

สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นิสิตสหกิจศึกษา และนิสิตผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561“การพัฒนาบุคลิกภาพสู่สากล และการเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน” รุ่นที่ 1 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

Powered by moviekillers.com