bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
“อาจารย์พัสกร องอาจ”
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น “คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 

หนังสือคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Powered by moviekillers.com