bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุกท่าน ในพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นน้องในการศึกษาเล่าเรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://www.facebook.com/prphkucsc
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc https://www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com