bannernisit2

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนกันยายน โดยมีอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://www.facebook.com/prphkucsc
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc https://www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com