bannernisit2

ภาพกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “พิธีบายศรีสู่ขวัญและแปรอักษร” ขึ้น ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตชั้นปีที่ 1  หลังจากที่ได้ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น โครงการสอนน้องร้องเพลงและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัสกร องอาจ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การสอนน้องร้องเพลง พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแปรอักษร ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และเป็นกันเองก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสืบทอดวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป

Powered by moviekillers.com