bannernisit2

โครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

0

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน กำหนดจัดโครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ เข้าใจ ฝึกงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ในทักษะของตนเองด้านการบริการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้โดยประยุกต์แนวคิด องค์ความรู้สู่การแก้ปัญหาจริง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการทำงานเป็นทีมในสาขาวิชาชีพ ร่วมกับบุคคลในหน่วยงาน องค์กรที่ฝึกปฏิบัติงานได้ เพื่

อให้นิสิติสามารถผสมผสานทักษะด้านวิชาการต่างๆ ที่ได้เรียนมากับวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ และเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้านสติปัญญาและวิชาการทักษะและวิชาชีพคุณธรรมและสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by moviekillers.com