bannernisit2

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

0

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆในด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในระหว่างปี 2018-2020 ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร โดยมีนายเกื่อง ฝุ่งแหม่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นล่ามและนำชมอาคารเรียนและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ต่อมา ในเวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารฯ อีกด้วย

Powered by moviekillers.com