PHKUCSC CAMP61

0

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม “รักแรกพบ สาสุข61” #Loveatfirstsight #Thebestthingsinmylifejusthappen เพื่อต้อนรับว่าที่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบแผนออกแบบประสบการณ์ (Experiential Activities Planner : EAP) ที่นิสิตได้เรียนมาในชั้นเรียน เพื่อทำให้ว่าที่นิสิตใหม่ได้รู้จักกัน ฝึกกระบวนการคิด ฝึกสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และภาวะความเป็นผู้นำ บรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกที่แฝงไปด้วยความรู้และความอบอุ่น ณ โถงอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com