แบบเสนอขอประเมินผลการสอน

0

 1. บันทึกข้อความ ขอประเมินผลการสอน [คลิก]

 2. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบเสนอขอ 1) [คลิก]

 3. แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน [คลิก]

 5. แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบเสนอขอ 2) [คลิก]

 Flow chart ขั้นตอนการยื่นประเมินผลการสอน [คลิก]

Powered by moviekillers.com