logobackfph

เอกสารสำหรับบุคลากร

0
โปรดอ่าน!! ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร
*** สำคัญมาก โปรดอ่านก่อนดำเนินงาน ***
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
บันทึกข้อความ – หนังสือออกภายนอก ตรามก
การลง Font TH SarabunPSK IT9 สำหรับหนังสือราชการ
00.บันทึกข้อความ สศ..docx
00.หนังสือภายนอก สศ..doc
Ex_คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.doc
Ex_ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.doc
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
เดินทาง กรณีปกติ
เดินทาง กรณีไปพัฒนาตนเอง
เดินทางไปต่างประเทศ
01. บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำนิสิตออก.docx
[โปรดอ่าน] ขั้นตอนการดำเนินเอกสารโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ Flow chart.pdf
โครงการ งบอุดหนุน
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
จัดซื้อจัดจ้าง

 

Powered by moviekillers.com