“พีธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560”

0

การพัฒนาให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังต้องให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ การส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการแสวงหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นิสิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯ ควรจัดให้นิสิตตลอดการศึกษา นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางปัญญาและทักษะชีวิตตั้งแต่นิสิตเริ่มเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมออกไปสู่สังคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะ จึงได้จัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชน คือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การตระหนักในภาวะแห่งการดำรงตน  ความมีคุณธรรม  และจริยธรรม   ในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังให้นิสิตได้เข้าใจความหมายของเสื้อกาวน์ คือ  เสื้อกาวน์มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก เช่น เลือด น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้  สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด       ไม่มีอคติ ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และพร้อมที่จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ดีในอนาคต และเป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละรุ่น ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่สามารถสร้างสรรค์ได้ภายในองค์กร ทำให้องค์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Powered by moviekillers.com