โครงการสัมมนา เรื่อง “How to successfully publish in international journals”

0

วันที่ 19 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.ศรีวิภาช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “How to successfully publish in international journals” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารบริหาร ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

Powered by moviekillers.com