โครงการสัมมนา เรื่อง “Global Health”

0

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Global Health” ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดย อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ศรีวิภาช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์วรินมาศ เกษทองมา ได้รับเกียรติจาก Dr.Satesh Bidaisee เป็นวิทยากรผู้บรรยายเรื่อง “Global Health” ณ ห้อง อินทนิลน้ำ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com