bannernisit2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

0

🎉🎊ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ “#แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : #จิตแจ่มใส #ร่างกายแข็งแรง
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.30-19.00 น.

 ณ อาคารสนามกีฬา 2 (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
==========================

#เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
👉 สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง 👈
แล้วมาสนุกกันน่ะคร๊ะ 🤣😆
==========================

กำหนดการ
โครงการบูรณาการวิชาการ รายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (01999012)
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน

ตรวจประเมินสุขภาพใจ (วัดความเครียด)

16.00 – 16.30 น. -กล่าวรายงานโดย อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และประธานรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต

-ประธานเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

-พิธีกรแนะนำทีมวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

1.คุณปราณี  เจนศิริวงษ์

2.คุณอำพร วงษ์ราศรี

3.คุณฉลวย ทิพย์สิงห์

-พิธีกรแนะนำขั้นตอนในการออกกำลังกาย

16.30 – 18.30 น. กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
18.30 – 19.00 น. พิธีกรสรุปโครงการและประชาสัมพันธ์การส่งแบบประเมินโครงการ
19.00 – 19.30 น. ส่งแบบประเมินโครงการ
รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Powered by moviekillers.com