โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)

0

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)
ภาคเช้า กิจกรรมระดับคณะวิชา สถานที่นัดหมายตามกำหนดการ ภาคบ่าย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในภาพรวม ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคาร 14
กำหนดการ : คลิก
ประการหยุดเรียน : คลิก

Powered by moviekillers.com