โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นิสิตชั้นปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้แบ่งช่วงและจัดกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาดูงาน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย 1. การศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2. การศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพื่อเข้าศึกษาดูงานตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอนขอนกว้าง 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าจั่น 7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง 8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมื่นท้าว นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบไปด้วย กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมออกกำลังกาย และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ “น้องพี่เกษตรศาสตร์ พี่น้องสาสุข” ณ ค่ายเสรีรณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี

Powered by moviekillers.com