bannernisit2

พิธีปิดงานกีฬานนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17

0

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปิดงานกีฬานนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่าง 4 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีกล่าวปิดงานกีฬานนทรีอีสานเกมส์ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com