bannernisit2

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

0

ฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลสกลนคร การศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงดอยคำ และการทำกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com