bannernisit2

ร่วมปรึกษาหารือและทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ

0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมี อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถานบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ณ ห้องประชุม อาคารสถานพยาบาล

Powered by moviekillers.com