รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

0

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 16 February 2018 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2561

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th

Powered by moviekillers.com