bannernisit2

นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา

2
36

นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
 ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) แพทย์ศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) จบ ประเทศไทย
ปริญญาโท  : ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมูลฐานมหาบัณฑิต จากแพทยสภา (กรุงเทพมหานคร) จบปี – เกรด – ประเทศไทย (อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบปัสสาวะ จากแพทยสภา ประเทศไทย, อนุมัติผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทสภา ประเทศไทย
ปริญญาเอก :

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานสาธารณสุข การสาธารณสุขชุมชน

ที่อยู่ติดต่อ

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59/7 หมู่ 1 ถนน ปวรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

Powered by moviekillers.com